Disclaimer

1. In de disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: Welschap, zijnde Welschap Holding, Welschap Kinderopvang, Welschap Welzijn en MET Welzijn Heerhugowaard
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • de gebruiker: de bezoeker van de website
  • content: alle in de website aanwezige inhoud
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook
2. Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van de eigenaar. Door de pagina(‘s) te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de eigenaar spant zich er voor in deze regelmatig te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de websites waarnaar wordt verwezen.
5. Alle informatie, woord- en beeldmerken op websites zijn eigendom van Welschap, tenzij anders aangegeven. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de eigenaar.
6. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de content of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen.
7. De eigenaar mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
8. Behoudens deze disclaimer, is de eigenaar niet verantwoordelijk voor aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden.

Privacy

Wij werken volgens wet- en regelgeving. Onze website(s) kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website(s). Als u een formulier via de website invult, worden uw gegevens naar eigenaar verstuurd. Uw gegevens worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of de aangevraagde dienst te leveren. Wij gebruiken alleen de gegevens die u zelf actief heeft achtergelaten. Uw gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld.

E-mailberichten

E-mailberichten- en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een email bericht heeft ontvangen dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht te wissen. Gebruik van deze informatie zonder goedkeuring van de afzender is verboden en valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Welschap.
Emailberichten worden via derden verzonden en dat kan zorgen voor vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van Welschap of haar medewerkers via de e-mail worden verspreid. Welschap is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan.